Legea 245/2023 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

Dată act: 20-iul-2023

Emitent: Parlamentul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 29, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Cluburile sportive de drept public şi cluburile sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual au obligaţia de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil şi execuţia bugetară anuală în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar anterior.

(5) În termenul prevăzut la alin. (4), cluburile sportive de drept public şi cluburile sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual au obligaţia de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, structura organizatorică, numele şi prenumele persoanelor din conducerea clubului, grila de salarizare, Registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate şi organigrama instituţiei, numărul sportivilor legitimaţi pe secţii sportive şi categorii de vârstă, numărul antrenorilor şi instructorilor sportivi pe ramură de sport, cuantumul finanţării programelor sportive dedicate copiilor şi juniorilor, cuantumul remuneraţiilor, precum şi cuantumul altor venituri acordate pe baza contractelor de activitate sportivă şi calitatea în care persoana respectivă participă la activitatea sportivă, programele şi strategiile proprii, raportul de activitate, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare. În cazul în care după momentul publicării intervin modificări, cluburile sportive de drept public au obligaţia de a actualiza informaţiile pe pagina de internet proprie în termen de 5 zile de la data apariţiei modificării.

(6) Preşedintele sau directorul clubului sportiv de drept public întocmeşte un raport anual de activitate pe care îl prezintă, după caz, organului administraţiei publice centrale, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori consiliului local sau senatului instituţiei de învăţământ superior de stat, în subordinea căruia/căreia funcţionează, în termen de 30 de zile de la încheierea anului.”

2.La articolul 71, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Autorităţile publice nu pot acorda finanţare cluburilor sportive de drept public şi cluburilor sportive de drept privat finanţate din fonduri publice în proporţie de cel puţin 50% din bugetul total anual, dacă acestea nu şi-au îndeplinit, până la data depunerii cererii de finanţare, obligaţia de comunicare, prin publicare pe pagina de internet proprie, a datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5).”

3.La articolul 88, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„n) nepublicarea pe pagina de internet proprie a informaţiilor prevăzute la art. 202 alin. (8) şi (9) şi la art. 29 alin. (4) şi (5);”

4.La articolul 88, după litera o) se introduce o nouă literă, lit. p), cu următorul cuprins:

„p) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (6).”

5.La articolul 89 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) cu amendă de la 4.500 lei la 25.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j), l), n) şi o);”

6.La articolul 89 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei pentru preşedintele sau directorul clubului sportiv de drept public, faptele prevăzute la art. 88 lit. p).”

Art. II

Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 3-6, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

CS PROVOLEI ARAD

In conformitate cu Legea 245/2023 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000, publicam pe pagina de Internet a clubului:

Conform art.29 alin. (4)

sursele financiare – cotizatii sportive, contracte de sponsorizare, proiecte finantari nerambursabile, 3,5 % din impozitul pe venit, transfer jucatori

bugetul –

total cheltuieli – 545 483 lei

total venituri – 484 486 lei

excedent din anii precedent – 73 079 lei

bilanţul contabil şi execuţia bugetară anuală – ai doc bilant

Conform art.29 alin. (5)

structura organizatorică –

Conform Statutului, structura organizatorica a CS PROVOLEI ARAD este formată din Adunarea Generală, Consiliu Director. Organul de control financiar este Cenzorul sau Comisia de cenzori.

(1) Adunarea Generală este forul decizional al asociației și este formată din totalitatea membrilor.

(2) Consiliul director este format din doi membri aleși de Adunarea Generală, asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și asigură conducerea administrativă a asociației

numele şi prenumele persoanelor din conducerea clubului – Sabau Radu Ioan -presedinte, Grigore Mircea-vicepresedinte, Tocoian Daniel-Vasile -membru

grila de salarizare – nu sunt salariati

Registrul imobilizărilor – nu este cazul

Numărul persoanelor angajate şi organigrama instituţiei – nu sunt persoane angajate

Numărul sportivilor legitimaţi = 197 (118F+79B); U13=41 (36F+5B); U15=26 (25F+1B); U17=40 (23F+17B); U19=36 (20F+16B); SENIORI=54 (14F+40B)

numărul antrenorilor = 5 (contract de voluntariat)

cuantumul remuneraţiilor – nu sunt

cuantumul altor venituri acordate pe baza contractelor de activitate sportivă şi

calitatea în care persoana respectivă participă la activitatea sportive – nu sunt

Programele şi strategiile proprii – atragerea unui numar cat mai mare de copii catre grupele clubului. Formarea de grupe pe categorii de varsta: Baby Volei, Mini Volei, Sperante, Cadeti, Juniori.

Regulamentul de organizare şi funcţionare – organe de conducere:

  • Adunarea generala
  • Consiliul director